Aspergerverksamheten: Grundskola

Utbildning Silverdal, verksamhet för elever inom autismspektrat

Verksamhet för elever i skolår 1-9

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till elever med diagnos inom autismspektrat, tidigare Aspergers syndrom.

Styrdokument

Eleverna läser enligt grundskolans kursplan.

Verksamhetens mål

Alla elever ska få betyg i samtliga ämnen, nå så höga betyg som möjligt och vara behöriga att söka till gymnasieskolan. Utbildningen ska ge eleven möjligheter att skaffa sig individuella strategier att hantera vardagen, arbeta för att utveckla kompetenser i lärprocesserna samt utveckla meningsfulla beteenden i det sociala samspelet.

Hemskola

Elever placerade i Utbildning Silverdals kommungemensamma verksamhet lämnar sin hemskola, men strävan är att eleverna ska kunna återgå till en ordinarie grundskoleklass. Placeringen utvärderas årligen.

Arbetssätt

Undervisningen sker i strukturerade former i grupper om 5-7 elever. Regelbundna och täta samtal och utvärderingar sker för att stödja varje enskild elev att gå vidare i sitt arbete mot sina egna mål och de mål som läro- och kursplaner fastställt. Eleverna har möjlighet att läsa ämnen i normalstor grupp, ex moderna språk. Skolan har ett nära samarbete med hemmet.

Kompetenser

Behöriga ämneslärare, specialpedagoger, speciallärare samt elevassistenter knutna till varje grupp.

Hemskola

Elever placerade i Utbildning Silverdals autismverksamhet lämnar sin hemskola.

Placeringen utvärderas regelbundet.

Ansökan till Utbildning Silverdal, autismklasser

Ansökan görs på särskild blankett med underskrift av vårdnadshavare och hemskolans rektor. Beslut om prioritering fattas av en antagningsgrupp. I denna grupp ingår chefen för Stöd och utveckling, rektor för den kommungemensamma verksamheten, sakkunnig samt psykolog.

Ansökningsblankett finns via Sollentuna kommuns hemsida.

Om du har frågor kontakta:

Arbetslagsledare yngre åldrar:

Birgitta Sandén, mail: bisan_s@edu.sollentuna.se

Arbetslagsledare äldre åldrar:

Lotta Berggren, mail: anber_s@edu.sollentuna.se

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!