Aspergerverksamheten: Grundskola

Sedan höstterminen 2008 har vi på Utbildning Silverdal bedrivit kommunal verksamhet med klasser för elever med Asperger syndrom. På grundskolan har vi elever i årskurs 4-9.

Vår verksamhet individ anpassas så långt som det är möjligt. Tillsammans med din mentor och vår specialpedagog diskuterar ni fram tillvägagångssätt och studieteknik. Inledningsvis varje termin har alla elever ett längre uppstarts samtal med sin mentor för att lägga upp strategier för terminen och på nya elever görs en pedagogisk kartläggning.
Vi har arbetat fram en pedagogisk struktur som vi kallar Aspergermodellen. I
Aspergermodellen har vi utformat grunden för hur våra lektionspass har ett
tydligt upplägg som kan förstås av alla elever. I Aspergermodellen ingår även
mentorssamtal varannan vecka som hålls mellan elev och mentor. Men även mycket annat, läs mer här.

Vi arbetar med cirka sex stycken elever i genomsnitt per klassrum och med hög lärartäthet.

Våra lokaler är ljusa och fräscha och varje klassrum är utrustat med en digital whiteboard (Smartboard) och projektor.

Alla elever har en egen bänk som minskar intryck utifrån och hjälper till att behålla fokus.

Elevplats i klassrum

De anonyma enkätundersökningarna vi gör med eleverna varje termin visar att både den tekniska/fysiska samt den psykosociala arbetsmiljön är mycket god i vår verksamhet.

Den vanligaste informationen och kommunikationen mellan vårdnadshavare och skolan är programmet SchoolSoft, där alla resultat och all närvaro rapporteras. På SchoolSoft finns också elevernas schema och där lägger lärarna in arbetsuppgifter.

Viktigare frågor kommunicerar vi givetvis via mail, telefon eller möten med vårdnadshavare.

Vi har en heltidsanställd socialpedagog som jobbar med elevernas psykosociala färdigheter i individuella samtal vid behov. I socialpedagogens roll innefattas också att vara ett bollplank för personalen i verksamheten och tillsammans med specialpedagogerna sprida ny information och forskning runt autism, pedagogik och psykosocial hälsa till de övriga i arbetslaget.

Vi har också två heltidsanställda specialpedagoger. Förutom att med sina
värdefulla kunskaper arbeta med elevernas inlärning är de också behjälpliga vid
upprättande av åtgärdsprogram.

En del elever har skolskjuts eller färdtjänst. Om elevens hemkommun godkänt detta och efter att beslutet nått oss sköter vi kontakten med taxibolaget om vårdnadshavare och elev så önskar.

Är du intresserad av att börja hos oss?
Boka tid för en visning av lokalerna och träffa några av personalen. Kontakt:

Bitr. Rektor:

Helena Patel, mail: hepat_s@edu.sollentuna.se

Arbetslagsledare mellanstadiet åk 4-6:

Birgitta Sandén, mail: bisan_s@edu.sollentuna.se

Arbetslagsledare högstadiet åk 7-9:

Lotta Berggren, mail: anber_s@edu.sollentuna.se

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!