Verksamhetens Bakgrund, Idé (Vision) och Kvalitetsarbete

Bakgrund 

Utbildning Silverdal är en kommunal skola som startade sin verksamhet ht – 2006. Idag omfattar verksamheten en förskola och grundskola, som idag sträcker sig från skolår Fskk.-9. Från och med ht – 2008 finns även kommunens särskilda undervisningsgrupper (Asperger) för  grundskola (4-9). Verksamheten är idag i det stora hela fullt utbyggd och väl fungerande.

I detta arbete är det viktigt att utgå från och nyttja de ambitioner, krav och förväntningar vi själva och andra har på en redan bra verksamhet som ska förbättras vidare, vilket är en central del i vårt kvalitetsarbete.

Verksamhetens idé

Vi skall vara en ledande enhet i det kommun gemensamma projektet, Skolresan, om att vara den ledande skolkommunen i Sverige. Lokalt skall vi vara det naturliga förstavalet då elever och föräldrar i närområdet gör sitt skol- och omsorgsval.

På Utbildning Silverdal skall varje elev utvecklas så långt som det bara är möjligt på ett personligt- och kunskapsmässigt plan.

Detta lyckas vi med genom att vi utmanar oss själva, barnen/eleverna utifrån behov, förutsättningar och möjligheter. Vi erbjuder en trygg studie- och arbetsmiljö och följer regelbundet upp samt uppmärksammar goda resultat och beteenden. Vi utvecklar och organiserar verksamheten utifrån resultat och befintliga resurser.  Vi har ett lösningsfokuserat och långsiktigt förhållningssätt och ser verksamhetens idé och målsättning som vårt gemensamma ansvar.

Kvalitetsarbetet

Verksamheten organiseras och genomförs på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån bestämmelser och riktlinjer på nationell, och huvudmannanivå. Dessa kompletteras med interna observationer, undersökningar, resultatuppföljningar, utvärderingar, analyser och slutsatser och bildar tillsammans grunden för vårt förhållningssätt, gemensamma  rutiner och arbetsplanerna: Elevstödsplan, Studie- och yrkesvägledning, Normer och värden samt Pedagogisk struktur.

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!