Plan mot diskriminering och kränkande behandling 16/17

160930

Skolans värdegrund

På Utbildning Silverdal fokuserar vi på att vara en god medmänniska och på skolarbetet.

Alla  barn, elever och personal ska visa varandra respekt och omtanke.  Alla ska känna sig trygga på skolan.

Bakgrund

Denna plan beskriver  hur vi på Utbildning Silverdal arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Den beskriver våra mål och de åtgärder vi prioriterar under det kommande året, personalens ansvarsområden och våra rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt hur vi dokumenterar dessa.

Handlingsplanen bygger på de lagar som styr i förskolan och skolan utifrån Lpfö 98, Lgr 11, FN:s barnkonvention, regeringsformen 1 kap 2 § och lagen om förbud mot diskriminering och kränkningar som har samband med sexuell läggning enligt diskrimineringslagen 2008:567 (Enligt lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och elever). Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter och motverka indirekt eller direkt diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Lagen är tvingande.

Likabehandlingsplanen har också till ändamål att fungera som en antimobbningsplan på Utbildning Silverdal.

Barn och elever skall känna sig trygga i verksamheten och ha ett tydligt och aktivt skydd. Utbildning Silverdal skall därför bedriva ett målinriktat och aktivt arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling. Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling skall därför vara känd av alla och vara allas ansvar.

Planen skall ses över och följas upp varje år och vara aktuell i den dagliga verksamheten.

Rektor skall utreda och förhindra fortsatt diskriminering eller annan kränkande behandling om ett barn eller elev anmäler att hon/han har blivit utsatt för detta. Ansvaret och skyldigheten att agera och dokumentera gäller rektor och all övrig personal där mentor har ett särskilt ansvar.

Skadestånd kan utgå om ansvariga ej följer lagens skyldigheter.

Så här görs planen mot diskriminering och kränkande behandling  känd

Planen görs känd via klassmöten, elevråd, föräldramöten, personalmöten, föräldraråd och publicering på skolans hemsida.

Barn, elever, personal och vårdnadshavares medverkan

Planen diskuteras på klassråd, elevråd, i arbetslag, föräldraråd och i skolledningen.

Vad står begreppen för

Elev – den som deltar i utbildning

Barn – den som deltar i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg

Rätten till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla barn/elever i skolan ska ha samma rättigheter, flickor som pojkar oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Diskriminering

Enligt svensk lag finns det 8 diskrimineringsgrunder:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionshinder
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 • Bristande tillgänglighet

I skolan är det personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering, barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Kränkande behandling

Kränkning kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtyck. Upprepande kränkande behandling brukar beskrivas som mobbning.

Kränkande behandling kan vara:

 • Fysiska (t.ex: sparkar, knuffar, slag)
 • Verbala (t.ex: öknamn, bli kallad för skällsord, hot)
 • Psykosocial (t.ex: bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning)
 • Text och bildburen (t.ex: klotter, brev, e-post, sms/mms, fotografier, msn, facebook)

Trakasserier

Trakasserier är också kränkningar men med koppling till någon av de skyddande diskrimineringsgrunderna, det vill säga tillgänglighet, kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion, ålder eller annan trosuppfattning. Både skolpersonal och barn/elev kan göra sig skyldiga till trakasserier.

Trakasserier gör att barn/elev känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Mobbning

Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och avsiktligt tillfogar eller försöker tillfoga någon annan skada eller obehag.

Mobbning kan tidsmässigt sträcka sig från kortare till längre tid. Mobbning kan vara fysisk, men även bestå av kränkande kommentarer och utfrysning. Mycket vanligt är upprepade knuffar och elaka kommentarer utom syn- eller hörhåll för vuxna. Det är mobbning när parterna inte är jämnstarka, utan den ena parten ständigt är i underläge och blir upprepat kränkt.

Befogade tillsägelser

Det är förbjudet för skolpersonal att utsätta barn och elever för kränkningar. Förbudet gäller inte tillrättavisningar som är befogade för att upprätthålla ordning och en god miljö. Barn/elev kan ibland ha svårt att ta till sig tillrättavisningen utan att uppleva den som kränkande.

Rättsliga påföljder

Skadestånd

Genom Diskrimineringslagen och Skollagen kap 6 får barn och elever en förbättrad möjlighet till skadestånd för såväl diskriminering, trakasserier som annan kränkande behandling. Skadestånd kan utgå om ansvarig i verksamheten inte följer lagens skyldigheter.

Andra påföljder

Den som utsätter andra för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling kan bli polisanmäld och från 15 års ålder kan man bli åtalad och dömd.

Bevisbörda

Om barn/elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling är det verksamheten som har en skyldighet att visa att utredning har gjorts samt visa vilka åtgärder som har gjorts för att stoppa detta. Det är därför mycket viktigt att skolan dokumenterar sina insatser.

Ansvarsområden

All personal, elever och barn har ett gemensamt ansvar att göra vad man kan för att öka trivseln och tryggheten på skolan. Vi har en tydlig ansvarsfördelning, så att man vet vem man ska vända sig till om man har frågor eller behöver hjälp med något som rör tryggheten på skolan.

Det är rektors ansvar att:

 • all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan
 • skolans personal gör ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och att motverka kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier
 • denna plan utvärderas och uppdateras varje läsår
 • om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer,  görs en utredning och att åtgärder vidtas.
 • skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits
 • kontakta andra myndigheter om det behövs

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:

 • följa denna plan
 • ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling
 • ta upp planen till diskussion på höstens första föräldramöte, så att föräldrarna får diskutera innehållet
 • ta upp innehållet i planen med eleverna i början av varje termin
 • vidta åtgärder då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks
 • dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och vad man gör för att stoppa detta
 • bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp
 • bemöta barn/elever och kollegor på ett respektfullt sätt

Det är barns/elevers ansvar att:

 • Vara en god kamrat
 • Fokusera på skolarbetet
 • Följa Olweusreglerna, se nedan

Förebyggande åtgärder

Kvalitetsplan Olweus mot mobbning

På Utbildning Silverdal och i Sollentuna kommun arbetar vi efter Olweusprogrammet, ett förebyggande forskningsbaserat åtgärdsprogram för att långsiktigt reducera och förebygga mobbning. Skolan blev Olweuscertifierad hösten 2012.

All personal och alla elever på Utbildning Silverdal är väl förtrogna med Olweusprogrammet och Olweusreglerna mot mobbning. Vi har utbildade och vidareutbildar vid behov samtalsledare, som stödjer och leder utvecklingen av skolans trygghetsarbete. Samtalsledarna genomför regelbundet gemensamma planerings- och informationsmöten och temadagar. Samtliga medarbetare arbetar aktivt med området för såväl egen del som på gruppnivå och på individnivå. Gemensamma forum för vuxna, samtalsgrupper, läggs in i kalendariet och genomförs vid 6  tillfällen/läsår. Klassmöten sker minst varannan vecka. Innehållet anpassas till gruppens behov. Olweus enkätundersökning genomförs en gång per läsår.

En viktig del i det förebyggande arbetet är rastverksamheten. Arbetet som rastvärd schemaläggs och utförs i par eller grupp. Som rastvärd är fokus och ansvaret att vara uppsökande och arbeta förebygga mot oacceptabla händelser och beteenden bland våra elever. Vi ska också uppmuntra våra elever till att sysselsätta sig med lämpliga rastaktiviteter inomhus och utomhus. Det är viktigt att de vuxna arbetar aktivt med att skapa goda relationer mellan och med elever.

Som rastvärd reagerar och agerar vi aktivt utifrån aktuella behov och de riktlinjer som beskrivs i detta dokument.  

Vi följer Olweusprogrammet och arbetar i enlighet med Olweus-standard, se bilaga 2Vad gör vi vid misstanke om mobbning/ kränkning

Exempel på åtgärder som kan användas på skolan vid misstanke om mobbning:

 • Observationer av olika situationer under skoldagen som dokumenteras. Arbetslaget hjälps åt och alla måste vara observanta.
 • Kontrollera om det finns episoder dokumenterade tidigare i pärmen med incidenter.
 • Mentor samtalar med föräldrar/vårdnadshavare. Förmedla en oro och fråga om de märkt något därhemma.
 • Gör en trivselenkät i klassen.
 • Intervjua några elever i klassen för mer information.
 • Be om stöd från skolsköterska och/eller kurator.
  Om värderingen görs att det inte är mobbning/ kränkning ska åtgärder göras som stämmer med gällande lagar och förordningar. Om det är mobbning/kränkning ska åtgärdstrappan för mobbning/kränkning genast vidtas. Rektor ska informeras och meddela detta till förvaltningschefen enligt gällande rutiner.

Skolans regler

På Utbildning Silverdal följer vi Olweusreglerna mot mobbing

 • Vi ska inte mobba andra
 • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
 • Vi ska vara tillsammans med elever som lätt blir ensamma
 • Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för en vuxen på skolan eller hemma

Övriga regler, tillämpas i olika grad i olika åldrar

 • Var och en är alltid ansvarig för personliga tillhörigheter som man tar med sig till skolan.
 • Vi förvarar ytterkläder i skåpet, under lektioner och då vi äter lunch i matsalen.
 • Vi kommer i tid till varje lektion och har med oss allt material som kan behövas.
 • Behöver man lämna skolans område avtalar man alltid detta med mentorn eller någon annan lärare i arbetslaget.
 • Vi vistas endast ute, i cafeterian, eller uppehållsrummet då vi har rast.
 • Vi jobbar aktivt för att skapa en god medvetenhet om den personliga hälsan. Därför äter vi inte godis, läsk eller liknande sötsaker i skolan.
 • Vi lämnar alltid klassrummet och matsalen i fint skick. Efter sista lektionspasset för dagen ställs stolarna upp på borden så att golven kan städas.
 • Vi går och samtalar med varandra på ett lugnt och trevligt sätt så att omgivningen inte påverkas.
 • Vid felaktigheter och skador på skolans utrustning eller inventarier meddelar vi alltid detta direkt till någon vuxen.
 • Vid olyckor eller då någon behöver hjälp meddelar vi alltid detta direkt till någon vuxen.

Handlingsplan när elev bryter mot regler

 • Personal talar med eleven.
 • Om detta samtal inte har önskad effekt kontaktas mentor.
 • Mentor kontaktar vårdnadshavare. Samtal med vårdnadshavare sker alltid vid grövre förseelser.
 • Elevhälsoteam och bitr rektor underrättas om åtgärder enligt ovan inte har givit resultat.
 • För den elev som upprepade gånger stör undervisningen, så att den inte går att genomföra upprättas ett åtgärdsprogram.
 • Sociala myndigheter och/eller polis kopplas in vid misstanke om missbruk, våld, grov skadegörelse eller stöld.
 • Elev som har störande föremål uppmanas att lägga undan detta. Om det ej sker får föremålet omhändertas av undervisande lärare, bitr rektor eller rektor. Föremålet lämnas tillbaka efter lektionens slut.
 • Om innehavet av föremål strider mot bestämmelser i brottsbalken eller annan lagstiftning till skydd för allmän ordning och säkerhet (till exempel knivlagen) anmäls omhändertagandet omedelbart till polisen. Då kvarstår omhändertagandet till dess att frågan om föremålet ska tas i beslag har prövats av polisen.
 • Elev är skadeståndskyldig vid ovarsamhet eller avsiktlig skada på skolans egendom.

Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Personal – elev/barn

 1. Elev eller vårdnadshavare som får kännedom om att barn/elev blivit utsatt för diskriminering, kränkning eller trakasseri kontaktar mentor, bitr rektor, rektor eller någon personal. Personal är skyldig att anmäla detta till rektor/förskolechef.
 1. Personal som får kännedom om att en vuxen diskriminerar, trakasserar eller kränker barn/elev skall ingripa och är skyldig att anmäla händelsen till rektor/förskolechef.
 1. Rektor startar en utredning som dokumenteras:
  • Samtal med barnet/eleven för att få beskrivning av vad som har hänt.
  • Samtal med den vuxne för att få dennes beskrivning av vad som har hänt.
 1. Rektor kontaktar skyndsamt vårdnadshavare och beskriver vad som framkommit samt kallar vid behov vårdnadshavare till möte på skolan.
 1. Rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen, som skyndsamt utreder omständigheterna.

Elev/barn – elev/barn

(enligt lag kan ej barn utsätta någon för diskriminering)

Händelser dokumenteras på blanketten ”Incidentrapport”. Bilaga 1.

Se åtgärdstrappa, sid 8.

Elev/barn – personal

Händelser dokumenteras på blanketten ”Incidentrapport”. Bilaga 1.

Se åtgärdstrappa, sid 8.

Åtgärdstrappa mobbning, kränkning och trakasserier mellan elever

Beroende på vilken åldersgrupp ärendet gäller förekommer vissa variationer. Dessa steg ska dock följas av alla. Vid allvarliga fall kan steg ”hoppas över”.

BUN,polis,
Disciplinära åtgärder Steg 7
EHTskolledning Steg 6
Uppföljning Steg 5
AllvarssamtalIncidentrapport till h-man Steg 4
Utreda-undersöka Steg 3
Misstanke-anmälan Steg 2

Steg 1

Steg 1

Elev, personal eller vårdnadshavare som får kännedom om eller misstänker att barn/elev blivit utsatt för diskriminering, kränkning eller trakasseri så är personal skyldig att anmäla detta till rektor och starta en utredning och upprätta en incidentrapport.

Steg 2

Undersöka och kartlägga.

Steg 3

Individuella samtal med berörda elever och vårdnadshavare. Incidentrapport upprättas med anmälan till huvudman om det är en kränkning.

Ledningen informeras from detta steg och uppåt i åtgärdstrappan.

Steg 4

Uppföljningssamtal med olika följder beroende på om mobbning/kränkning har upphört eller inte. Olika disciplinera åtgärder vidtas om mobbning/ kränkning ej upphört. Det kan vara att ha rast vid annan tid, lektioner med annan klass, en vuxen med den som utsätter andra för kränkningen.

Den utsatta eleven ska skyddas mot fortsatta kränkningar/ mobbning.

Steg 5

Elevhälsoteamet kopplas in och stöder vidare arbete.

Steg 6

Skolan rapporterar till kommunen och kan enligt skollagen göra tillfälliga disciplinära åtgärder.

Nulägesanalys

En gång per år svarar elever på Utbildning Silverdal  i år 3 och 4-9 på en enkät där Olweusarbetet på skolan kartläggs och utvärderas. Olweusinstruktör ansvarar för genomförandet tillsammans med mentorerna.

Arbetslagen analyserar Olweusenkätens resultat och kommer överens om vad som måste förbättras. Varje läsår genomförs rastundersökning i varje klass. Då får eleverna berätta om det finns platser som känns otrygga.

Vi genomför även enskilda elevsamtal med alla elever som fokuserar på trygghet och trivsel.

Olweusprogrammet lägger stor vikt vid att ha en så låg siffra som möjligt på långtidsmobbningen. Anledningen till detta är att vetenskapliga studier visar att om man lyckas bryta mobbning innan ett år har gått, så finns det goda möjligheter för den drabbade  att återhämta sig utan att få några bestående men.  

Resultaten från Olweus enkäten som årskurs 4-9 svarade på under vt – 16 visar att  antalet elever som upplever sig utsatta för mobbning har ökat till 3%, vilket motsvarar 9 elever. 2015 var siffran 1,6%.

Den så kallade långtidsmobbningen (elever som har svarat att de har blivit mobbade i ett år eller mer)  har också den ökat från 3 elever till 6 elever

De platser som flest elever uppger att de blivit mobbade/kränkta på är skolgården och korridoren.

Vi kommer att arbeta vidare för att ytterligare höja tryggheten och kvaliteten på elevernas raster.

I kartläggningen kan vi också se på vilket sätt kränkningar sker. Det vanligaste sättet är verbala kränkningar följt av ryktesspridning och utestängning.

Vi ser även att andelen flickor som är rädda för att bli mobbad har ökat samt att fler flickor kan tänka sig att mobba någon de inte gillar.

Eleverna berättar i olika forum att de tycker att vi vuxna ska ingripa oftare och vara ännu mer aktiva runt eleverna.

Mål och åtgärder under läsåret 16/17

Huvudmål 1: Att sänka den officiella mobbningssiffran.

Detta gör vi genom att ytterligare höja engagemanget för Olweusprogrammet bland elever och personal på skola och fritid (se hur nedan).

Huvudmål 2: Att fortsätta att vara en Olweuscertifierad skola

Detta gör vi genom att följa Olweus Standard, de 12 punkterna. (Se bilaga) Vi är noggranna med att följa dokumenationskraven.

Delmål 1: Att ytterligare höja trygghet och kvaliteten på elevernas raster.

Varje arbetslag ansvarar för att eleverna blir delaktiga i hur rastverksamheten ska utvecklas genom att ta med dem i planering och genomförande av aktiviteter. Varje rastvärd cirkulera under rasterna och fångar upp elever som drar sig undan samt erbjuder aktiviteter.

Alla elever på skolan får pricka in på två kartor (skolgårdskarta samt karta över inomhusmiljön) var de känner sig otrygga att vistas. Detta sker innan höstlovet. Mentorerna sammanställer resultatet i sin klass. Arbetslaget jämför och analyserar resultaten från de olika klasserna.

Rastvärdsrutiner upprättas skriftligt i varje arbetslag och följs upp regelbundet på arbetslagsmöten. Rutinerna ges till vikarie tillsammans med vikarieschemat. Varje medarbetare ansvarar för att även rastvärdstider anges vid ansökan om vikariebehov.

Ansvarig för uppföljning: Olweusinstruktör och Olweus kontaktperson tillsammans med ledningsgrupp.

Delmål 2: Att skapa en lugnare och trevligare miljö i matsalen.

Förbättra organisationen runt mattider för att minska köandet.

Delmål 3: Att ytterligare öka elevernas delaktighet i arbetet för en trygg miljö på Silverdal.

Samtala och diskutera med eleverna om hur de själva bidrar i arbetet för en trygg skola. Vad är viktigt att tänka på.

Delmål 4: Att minska flickors rädsla för att bli mobbad då den siffran mer än fördubblades i senaste kartläggningen.

Samtala om rädslor i klasserna. Ta upp frågan på enskilda elevsamtal och utvecklingssamtal.

Bilaga 1

Utbildning Silverdal

   

INCIDENTRAPPORT

Datum:

Upprättat av (medarbetare):

Namn (direkt inblandade och klass):

Övriga inblandade:

 • Utredning (Vad har hänt):
 • Sammanfattande bedömning (Sammnanfattning och klargörande av vilken typ av incident

–  enskild händelse/konflikt av mindre allvarlig karaktär alternativt

–  upplevda trakasserier, kränkande behandling

 • Åtgärder

– Informerade, markera de du har informerat

Vårdnadshavare: Mentor: Arbetslag

Elevstödsteam: Skolledning/Rektor: Huvudman:

 • Uppföljning (Upprepad uppföljning med högst två veckor mellan samtalen, enskilt med båda parter)

Bilaga 2

Olweusstandard

– en beskrivning av önskad standard för skolans antimobbningsarbete

Personalmöten för alla anställda på skolan 2 ggr/år ansvarig: rektor

Minst 5 samtalsgruppsträffar/år ansvarig: samtalsledare

Minst 1 dag utbildning för nyanställda ansvarig: instruktör

Elevenkäten ska göras 1 gång/år ansvarig: koordinator

Rastvaktsschemat ses över och revideras minst 1 gång/år ansvarig: alla

Personalen använder sig av Olweus klassregler ansvarig: alla

Minst 2 Olweuslektioner/månad ansvarig: klasslärare/mentor

Mobbning tas upp som tema på minst 2 elevrådsmöten/år ansvarig: den som är ansvarig för elevrådet

Kontaktläraren ska vid enskilda elevsamtal beröra temat mobbning 1 gång/år ansvarig: klasslärare/mentor

Föräldrar ska ges god information om skolans förebyggande arbete vid minst 1 föräldramöte/år + på utvecklingssamtal ansvarig: klasslärare/mentor

Skolan ska ha god kännedom och kunna använda de procedurer som finns beskrivet i Olweusprogrammet ansvarig: alla

Skolan ska göra en kvalitetsplan ansvarig: rektor

Bilaga 3

Uppgifter/ ansvar/ tidsplan Olweus

Aktivitet Ansvar för rapportering Tidpunkt
Checklista rektor Bitr. rektor 30 april
Checklista mentor Mentor Lämnas till bitr. rektor 15 dec och 30 april.
Referat Olweus klassmöten (varannan vecka) Mentor Skriv sammanfattning direkt efter mötet, och sätt in i arbetslagets Olweuspärm, som lämnas till bitr. rektor 15 dec och 30 april.
Checklista personalmöte höst Rektor 15 dec
Checklista personalmöte vår Rektor 1 juni
Referat pedagogisk samtalsgrupp Samtalsledare Sätts in i Olweuspärmen (skriv sammanfattning direkt efter mötet, och lämnas till bitr. rektor 15 dec och 30 april.
Introduktionskurs för nyanställda Instruktör Inom en månad efter det att ny personal har påbörjat sin anställning
Referat introduktionskurs Instruktör Sätts in i Olweuspärmen (som förvaras i respektive Arbetslagsrum) direkt efter avslutad utbildning, och lämnas till bitr. rektor 15 dec och 30 april.
Checklista elevrådsmöte Ansvarig personal för elevrådet Sätts in i Olweuspärm(som förvaras i respektive Arbetslagsrum) direkt efter genomfört möte, och lämnas till bitr. rektor 15 dec. och 30 april.
Referat elevrådsmöte Ansvarig personal för elevrådet Sätts in i Olweuspärmen (som förvaras i respektive Arbetslagsrum) direkt efter genomfört möte, och lämnas till bitr. rektor 15 dec. och 30 april.
Meddelande om avvikelse Den som noterar avvikelsen Rapporteras omedelbart till bitr. rektor på schema för avvikelsehantering
Avvikelsebehandling Bitr. rektor Kontinuerligt
Procedurer mot mobbning och misstanke om mobbning Mentor Följer arbetsplan mot mobbning. Utreder ärendet och dokumenterar händelse, planerade och genomförda åtgärder i incidentrapporten.. Rapporten sätts in i Olweuspärmen (som förvaras i respektive Arbetslagsrum) och rapporteras omedelbart till bitr. rektor
Skolgårds- och lokal undersökning Samtalsledarna, mentorer, fritidspedagog 15 dec
Rastvärdsrollen Btr-rektor, arbetslagsledare och skolvärd 15 dec

 

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!