Förskoleklass

Förskoleklasserna har sina lokaler på plan 1 intill receptionen och huvudentrén. Detta skapar en smidighet för den som lämnar sina barn hos oss på morgonen, men även en värdefull trygghet för eleverna. Här möter de varje dag de flesta av medarbetarna i verksamheten som naturligt vistas i och passerar lokalerna regelbundet och som de kommer arbeta med en lång tid framöver.

Precis som den övriga verksamheten på Utbildning Silverdal utgår vårt förhållningssätt och vår metodik i den gemensamma synen på kunskaper och människor, vilken grundar sig på nationella Läroplanen, Lgr-11. I förskoleklass använder vi pedagoger oss av läroplanen för att planera verksamheten utifrån de förmågor som eleverna ska utveckla. I förskoleklass ska eleverna ha möjlighet till en verksamhet som stimulerar till lärande och lek. Inlärningen ska leda till lust och intresse, kunskap, glädje och personlig utveckling.

Skollagen beskriver syftet med förskoleklass på följande sätt:  Skollag (2 010:800) – 9 kap. Förskoleklassen – Utbildningens syfte

”2 § Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Personlig utveckling

Hos oss ska eleverna känna trygghet, motivation att lära och tillit till den egna förmågan. Eleverna ska utveckla en god självkänsla, en empatisk förmåga där de lyssnar på och tar hänsyn till andra samt utvecklar sitt ansvarstagande. Det gör vi genom lekar som stärker gruppen, Olweus-samtal där vi arbetar med social/emotionell träning i större och mindre grupper, LIP/lösningsinriktad pedagogik och genom att ge positiv feedback till eleverna.

Kunskapsutveckling

Veckans arbetspass är fokuserade på följande skolämnen, totalt 15h/vecka.

Svenska

Eleven utvecklar sin språkliga och fonologiska medvetenhet genom att vi arbetar med Bornholmsmodellen och Språklust, som bygger på språklekar som tränar rim, ljud, stavelser, ord och meningar samt genom munmotoriska övningar och sång. Eleven ska känna nyfikenhet och lust att lära sig läsa, skriva och tala genom att få lyssna till högläsning varje dag, delta i samtal och skapande kring olika berättelser och utveckla en bokstavskännedom genom att möta bokstäverna i lek och skapande övningar. Eleven får möjlighet att utveckla sin förmåga att skriva både för hand och på dator. Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Matematik

Eleven utvecklar sitt matematiska och logiska tänkande och känner till och förstår olika matematiska begrepp så som udda/jämt, större än/mindre än, dubbelt/hälften. Eleven känner till och förstår matematiska termer och tränar problemlösning genom att konkret uppleva matematik med kroppen. T ex genom att hoppa, dansa och klappa samt mäta och räkna med hjälp av olika material, arbeta med bygg- och konstruktionslek och spela spel. Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • följa och föra matematiska resonemang

 Bild/Slöjd/Musik

Eleven ska känna till olika tekniker och få möjlighet att skapa i olika material samt utveckla färdigheter och uttrycka sig i bildskapande. Eleven får sjunga i grupp, lära sig nya och gamla sånger, röra sig till musik, prova att spela på rytminstrument och lyssna till olika sorters musik. Eleven ska utveckla sin förmåga att

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • formge och framställa föremål i olika material
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

 NO/Teknik

Eleven får uppleva naturen och dess skiftningar och utveckla kännedom om de vanligaste växterna och djuren i vår närmiljö. Eleven ska känna till begreppet kretslopp och se det som en naturlig sak att källsortera samt begreppet allemansrätt och tänka på detta när vi är ute och leker och rör oss i naturen. Eleven får göra enklare teknikuppgifter så som sprattelgubbar, vika papper på olika sätt mm, göra hypoteser och pröva dessa i olika former av experiment. Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Idrott och hälsa

Eleven ska utveckla sin fin- och grovmotorik genom att prova på olika idrotter och känna glädje i att behärska sin kropp och vidareutveckla de olika grundrörelserna så som balansera, krypa, gå, klättra, hoppa, kasta/fånga. Detta gör vi genom att ha idrott i idrottssal där vi provar på redskap, olika bollsporter, lekar och danser. Vi leker både inne och ute och tränar därigenom turtagning, regler, samarbete och grovmotorik. Eleven ska utveckla sin förmåga att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!