Utbildning Silverdal: A-Ö

A-Ö

A-Ö är en sammanställning av diverse saker och funktioner som finns på Utbildning Silverdal.

Adress

  • Förskolan – Äpplet

Utbildning Silverdal              Silverdalsvägen 10               191 38 Sollentuna

  • Fritidshem, Grundskola (Fskk.-9), Särskilda undervisningsgrupper (Grundskolan 4-9)

Utbildning Silverdal              Silverdalsvägen 12               191 38 Sollentuna

Betyg och betygssättning

Elever får betyg from skolår 6 i samband med termin- och läsårsavslutningar.

Viktigt är att hålla isär begreppen termins- och slutbetyg. Terminsbetyg innebär att eleverna läser ämnet igen, till skillnad mot slutbetyg då ämnet avslutas och bedöms gentemot kunskapskraven för ämnet i skolår 9.

Betygsskalan är E = 10p, D = 12,5p, C=15p, B= 17,5p, A= 20p. Den totala poängsumman utgör sedan det så kallade meritvärdet och är avgörande vid gymnasieintagningen. För att ha behörighet att söka till gymnasiets nationella program krävs det att man har minst betyget E i skolämnena Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska samt beroende på program i ytterligare ett antal ämnen, vissa särskilt inom SO- och NO-blocket. Betyget F (inte godkänd) alt ett streck (-)  som står för saknad av underlag för betyg pga frånvaro vilket inte heller genererar några poäng.

Betyg – så funkar det: http://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Borttappade saker

I skolans reception finns en korg med upphittade/borttappade saker, hittar du inte det du saknar där hör av dig till respektive arbetslag. Du ansvarar själv för privata ägodelar så fundera på vad du verkligen behöver ta med dig till skolan och förvara dem på lämpligt sätt.

Brandlarm

Vid larm skall skolan ovillkorligen utrymmas via hänvisade utgångar. Återsamlingsplats är på skolans baksida, där man samlas in klassvis varefter inräkning sker av lärare samt rapportering till ledningspersonal. Prövning av larmet sker regelbundet (utrymning är då inte aktuellt vilket meddelas innan) varje läsår sker även en utrymningsövning. Det är viktigt att regelbundet påminna sig om uppsamlingsplatserna.

Cafeterian

På plan 1 finns skolans cafeteria som är öppen dagligen om inget särskilt inträffar. Cafeterian har en hälsosam profil där det finns frukt, dryck och smörgåsar att köpa. Här finns det även diverse skolmaterial till självkostnadspris samt spel och dylikt för utlåning.

En till en Skola

Detta innebär att varje elev har tillgång till en egen dator eller lärplatta. I fssk. – skolår 4 förvaras denna i skolan medan man i skolår 5-9 får kvittera ut denna och därmed blir ansvarig för att den används och förvaras enligt rekommendationerna.

Elevrådet

Varje klass har utsett 2 st elevrådsrepresentanter vilka kommer att utgöra elevrådet för dels de yngre (Fskk.-3) och äldre eleverna (4-9). Elevrådet utgör även skolans matråd och träffas ungefär en gång per månad.

Elevhälsosteam

Skolans elevhälsosteam består av Skolledare, Skolsköterska, Specialpedagoger, Kurator och vid behov Studie- och yrkesvägledaren, vilka alla arbetar på skolan.

Övriga deltagare som involveras efter behov är Skolläkare, skolpsykolog samt andra stödjande instanser i kommunen.

Föräldramöten och Utvecklingssamtal

Föräldramöten (HT och VT) och utvecklingssamtal (Augusti och Januari) genomförs i skolår Fssk.-9 av respektive arbetslag.

Klassrepresentanter & Föräldrarådet

Vid läsårets första föräldramöte utses två föräldrar till klassrepresentanter och tillika klassens representanter föräldrarådet som träffas 3ggr/läsår.

Lokaler

– Huvudbyggnad:

  • Plan 1: Administration + NO/Tk-sal, slöjdsalar, bildsal, musiksal, cafeteria, läsrum/bibliotek, skolsköterska, förskoleklass
  • Plan 2: Skolår 1 – 4, fritidshem, matsal.
  • Plan 3: Skolår 5-9, uppehållsrum.
  • Plan 4: Särskilda undervisningsgrupper, Hem- och konsumentkunskap.

– Förskolan – Äpplet

Ligger i det gula huset precis bredvid huvudbyggnaden med delat skolgård på baksidan.

– Idrottshall – Silverdalshallen

Ligger i det svarta huset ca 150m från Silverdalstorget och ca 250 meter från huvudbyggnaden.

Kränkande behandling (mobbning) och trakasserier.

Skolan arbetar inom Olweus-projektet, vilket innebär att skolan utbildar sig kring hur man ska arbeta förebyggande och åtgärdande mot mobbning. All personal har ett särskilt ansvar att främja likabehandling samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (bland annat mobbning).  Se Utbildning Silverdals plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Människo- och kunskapssyn

– Vårt huvudsakliga uppdrag innebär att: varje människa ska erbjudas möjligheter att utvecklas så långt som det bara är möjligt på ett personligt och kunskapsmässigt plan, samtidigt som ett särskilt ansvar ska tas för de elever som har svårigheter att nå målen.

– Detta betyder att vi ska utgå ifrån att: varje människa någon gång under sin utveckling kommer att behöva extra stöd i någon form.

– Vi ska därför arbeta för att alla elever: varje dag bestämmer sig för att uppträda som en god medmänniska och kompis samt lägger sitt fokus på skolarbete och lärande.

Som elev behöver du därför bestämma dig för att satsa all din kraft och energi på att:

– Välja att fokusera din tid i skolan på skolarbete och lära dig nya saker.

– Välja att uppträda på ett sätt som gör att din omgivning uppfattar dig som en bra kompis och god medmänniska.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i skolår 3 (Ma, Sv/SVA),  6 (Ma, Sv/SVA, Eng samt 9 (Ma, Sv/SVA, Eng, SO och NO). Mer information om detta finns på skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod

Syftet med proven är dels att främja en likvärdig bedömning och betygssättning och vara ett underlag i skolans kvalitetsarbete. Proven kan också användas för att konkretisera kursplanerna samt utgöra ett tillfälle för eleverna att visa sina kunskaper.  

Prao

Som hjälp i studie- och yrkesvalet kan man i slutet av grundskolan välja att vara ute på praktisk arbetslivsorientering (PRAO) som en del av elevens val. Syftet är att få en inblick i områden som tex. demokrati, studieval och framtida arbetslivsfrågor. PRAO’n har också betydelse på ett personligt plan då det gäller sunda värderingar, normer och kunskap om hur människor och samhället fungerar.

– Eftersom PRAO inte är obligatoriskt i skolan är det heller inte självklart att alla elever skall genomföra detta. Diskussion om deltagande i PRAO tas med elever och föräldrar med utgångspunkt i elevens studiesituation och kunskapsutveckling.

– Eleverna ordnar själva eller med hjälp av föräldrar sin PRAO-plats.

I god tid innan varje PRAO-period är det viktigt att ta del av ansökningsblanketten för PRAO samt informationsbrevet kring studie och yrkesvägledning.

Schoolsoft

Vårt elevhanteringssystem heter Schoolsoft, vilken både ni som föräldrar, eleverna och personal på skolan har tillgång till. Här lägger vi ut diverse nyheter, den individuella utvecklingsplanen (IUP),  vi rapporterar frånvaro, lägger ut uppgifter i respektive skolämne samt dokumenterar studieresultat. Schema och klasslistor är exempel på andra saker ni hittar här. Inloggning sker med det användarnamn och lösenord som ni blivit tilldelad vid skolstart på hemsidan:  https://sms2.schoolsoft.se/silverdal/

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska alltid göras av respektive vårdnadshavare från dag till dag, enligt instruktionerna nedan. Utförligare beskrivning om hur ni gör detta via Schoolsoft finns under Schoolsoftsmenyn Filer & Länkar – Frånvarorapportering – Elever.

– Planerad – Heldagar (max 10 dagar/läsår ev. mindre pga elevens studieresultat)

Blanketten för ledighet, gäller elever i skolår 1-9, fylls i och lämnas till barnets/elevens mentor alt ansvarig medarbetare på Utbildning Silverdal.

– Oplanerad – Del av dag/Heldagar

Sjuk- frånvaro anmälan för skolelever (Fskk.-9) görs från dag till dag. Alltid av en vårdnadshavare, beskrivning om hur ni gör detta via Schoolsoft finns under Schoolsoftsmenyn Filer & Länkar – Frånvarorapportering – Elever

Visar det sig att skoleleven blir borta längre än 2-dagar behöver vårdnadshavare kontakta mentor för att stämma av om eventuellt skolmaterial behövs hämtas. Vidare bör eleven påminnas om att stämma av med respektive ämneslärare vad denne missat första dagen eleven är tillbaka i skolan.

Skolfotografering

Sker varje år under den inledande delen av läsåret. För eleverna i skolår 6-9 kommer en gemensam fotokatalog för kommunens skolor sättas ihop.

Skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplanen (IUP)

Skriftliga omdömen ges endast för eleverna i skolår 1-5 en gång per läsår (maj), dessa skall utformas av varje enskild skola och får vara betygsliknande.

De benämningar vi använder oss utav är utformade från Läro- och kursplanen med en progression anpassad efter ålder och mognad för skolåren 1- 9. De skriftliga omdömena återfinns som en del av elevernas individuella utvecklingsplan (IUP) som tas fram för samtliga elever i skolår 1-9 vid utvecklingssamtalen.

Studie- och yrkesvägledning

Tomas Sjöberg är skolans studie- och yrkesvägledare, han arbetar deltid och finns på skolan under onsdagar enligt ett särskilt kalendarie.

Vaktmästeri

Wadih Jreij

Ämnesutmärkelser

Vid varje termins- och läsårsavslutning uppmärksammar vi ett par elever lite extra i skolår 5-9. Detta gäller de som visat särskilt goda prestationer och/eller engagemang inom följande fyra ämneskategorier:

  • Naturvetenskap & Matematik
  • Samhällsvetenskap & Svenska
  • Språk
  • Praktisk estetiska ämnen

Värdesaker 

Eleverna uppmanas lämna privata saker hemma alt inlåsta för de elever som har låsbara skåp. Exempel på sådana saker är mobiltelefoner, leksaker etc. Var och en är personligt ansvarig för dessa om de kommer bort.

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!