Värderingar: Människo- och kunskapssyn

Uppdraget i skolan äger vi, medarbetare, tillsammans. Detta uppdrag grundar sig på våra styrdokument som beskriver vilka mål och kunskapskrav som ska uppnås och till viss del riktlinjer för hur vi ska gå tillväga. Författningssamlingen som styr vårt arbete och ligger till grund för denna skrift är: Mänskliga rättigheterna – Konventionen om barnets rättigheter, Artikel 28 (Rätten till utbildning) och Artikel 29 (Utbildningens syfte), Skollagen (2010:800), Skolförordningen (2011:185), Förordningen om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2010:37), aktuella föreskrifter och allmänna råd från Skolverket

 – Vårt huvudsakliga uppdrag innebär att: varje människa ska erbjudas möjligheter att utvecklas så långt som det bara är möjligt på ett personligt och kunskapsmässigt plan, samtidigt som ett särskilt ansvar skall tas för de elever som har svårigheter att nå målen.

– Detta betyder att vi ska utgå ifrån att: varje människa någon gång under sin utveckling kommer att behöva extra stöd i någon form.

 – Vi ska därför arbeta för att alla elever: varje dag bestämmer sig för att uppträda som en god medmänniska och kompis samt lägger sitt fokus på skolarbete och inlärning.

För att främja en positiv utveckling ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och förmedla: Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, Saklighet och allsidighet, Likvärdig utbildning, Rättigheter och skyldigheter. Dessa konkretiseras i övergripande mål och riktlinjerna för områdena: Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan. Skola och omvärlden, Bedömning och betyg.

Vid utformningen av verksamheten och undervisningen bör även Europeiska unionens (EU) nyckelkompetenser för framtiden beaktas: Kommunikation på modersmålet, Kommunikation på främmande språk, Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, Digital kompetens, Förmåga att utveckla lärandestrategier, Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens, Entreprenörskap & företagsanda, Kulturella uttrycksformer.

– Människor är unika och olika individer och behöver bemötas och få utveckla rättigheter/skyldigheter som förståelse, ansvar, respekt och trygghet för sin person och sitt arbete oavsett kön, förutsättningar och behov, språk, erfarenhet och kunskaper.

– Människan behöver utmaningar genom framåtsyftande dialoger samt klarhet om vad omgivningen förväntar sig av honom/henne för att bibehålla och utveckla sin nyfikenhet och livslånga lust att lära.

– Människan behöver utveckla demokratiska värderingar genom samspel och förebilder som de upplever sig ha goda relationer med samtidigt som han/hon lär sig utveckla egna relationer.

– Människan behöver inkluderas för att få lära sig samarbeta och känna tillhörighet, delaktighet och inflytande i sitt arbete, lek och sociala samvaro samt inse värdet av en kulturell mångfald.

– Människan behöver möta envariation av pedagogiska verktyg och metoder som regelbundet utvärderas, analyseras och utvecklas för att kunna anpassas till vad han/hon behärskar samtidigt som han/hon hänvisas till källor och får utveckla kunskap för nya alternativ.

– Människan behöver få förståelse för sin lärande och utvecklingsprocess för att veta varför och hur han/hon kan genomföra sitt arbete, lek och sociala samvaro.

– Människan behöver muntlig och skriftlig återkoppling på sin lärandeprocess och utveckling genom bekräftelse, feedback på handlingar och beteenden samt återkoppling av resultat.

– Människan behöver tillhöra genomtänkta grupper och arbeta i en inre och yttre miljö som underlättar och stödjer lärande och utveckling.

– Människan behöver utrymme för reflektion för att få syn på sina kunskaper och sin lärande och utvecklingsprocess. Dessa kunskaper kan vara likvärdiga även om de i sak skiljer sig åt.

– Människan behöver smidiga övergångar mellan olika skolformer samt stöd vid framtida studieval för en lösningsinriktad och hållbar utveckling.

– Människan behöver få en överblick och uppleva meningsfulla sammanhang genom en undervisning som utgår från ett historiskt, miljö, internationellt samt etiskt perspektiv och entreprenöriellt lärande samt en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Människors lärande och utveckling sker både i verksamheten samt dess närmiljö och omvärld.

– Människan ingår i olika sociala sammanhang för barn/elever stöds den bäst via dialog och samarbete mellan hem och skola samtidigt behöver vi ibland ta stöd från andra institutioner och samarbetspartners.

 

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!