Grundskolan 1-9

Verksamheten för eleverna i förskoleklass, grundskolan 1-9 och fritids bedrivs i den stora huvudbyggnaden. Där är respektive arbetslag organiserade på olika våningsplan, med två parallellklasser i varje skolår enligt följande:

– Plan 1: Förskoleklass samt salar i NO/Tk, Slöjd (Trä- och metall samt textil), Bild, bibliotek/läsrum samt cafeteria och uppehållsrum.

– Plan 2: Skolår 1-4 och Fritids samt grupprum och verksamhetens gemensamma matsal.

– Plan 3: Skolår 5-9 samt grupprum och uppehållsrum.

– Plan 4: Sal för Hem – och konsumentkunskap.

– Externt: Idrottsundervisningen bedrivs i Silverdalshallen, ca. 3min promenad.

Grundskolan 1-9

Varje vecka inleds på måndagsmorgonen med ett klassmöte/projektarbete, där mentorn träffar sin klass/grupp. Detta tillfälle används bland annat för information och planering inför kommande veckas aktiviteter. Klassmötena är också ett forum för klassråd. Två elever inom varje klass bildar med övriga klassrepresentanter inom arbetslaget Elevrådet för skolår Förskoleklass-3 respektive 4-9. De två elevråden utgör sedan tillsammans skolans matråd. Projekt som Olweus, det förebyggande arbetet mot mobbning är också ett återkommande inslag.

Undervisningen på skolan, planering, genomförande och uppföljning, görs av respektive ämneslärare i en lokal pedagogisk planering (LPP) där bland annat arbetsformer och uppgifter, kunskapskrav, redovisning och tidsplan beskrivs och synliggörs för elever och föräldrar.

Som plattform för dokumentation och en viss kommunikation använder vi Schoolsoft som både lärare, elever och föräldrar har en egen inloggning till och som är tillgänglig via vilken nätuppkoppling som helst: https://sms2.schoolsoft.se/silverdal

Undervisningen utformas dels i rena ämnesstudier men när vi finner det lämpligt även i form av ämnesöverskridande projekt samt gemensamma TEMAN.

Studie och yrkesvägledningsarbetet är uppdelat inom tre olika områden. Undervisning där lärare synliggör skolämnets syfte och roll för fortsatta studier och ett samhällsperspektiv. Information där lärare, skolledare, och studie- och yrkesvägledare beskriver krav, program, relger etc. samt individuell vägledning där eleven träffar studie- och yrkesvägledaren för att inventera intressen, program, skolor som kan vara lämpliga för just den individen. I skolår 8 och 9 finns det möjlighet för eleverna att komma ut på praktisk arbetslivsorientering (PRAO) under elevens val. Förutsättningen är att man visar en god måluppfyllelse och således har tid för PRAO eftersom det inte är ett obligatoriskt inslag i skolans verksamhet. PRAO-platserna ordnar eleverna själva, vilket är en viktig del och lärdom för att möta den verklighet som råder på dagens arbetsmarknad.

Runt eleverna finns också ett elevhälsosteam där skolsköterska, kurator, speciallärare, skolledare och i vissa fall även elevassistent i ingår.

Läraruppdraget omfattar tre olika roller, mentorämneslärarerastvärd. Som mentor har man huvudansvaret för varje enskild elevs rättighet att utvecklas så långt som möjligt på ett personligt och kunskapsmässigt plan. Arbetet som mentor omfattar det elevstödande arbetet i ansvarsklassen/gruppen, kontakten mellan hem och skola, utvecklingssamtal och upprättande av individuella utvecklingsplaner (IUP), föräldramöten och klassmöten. Som ämneslärare har man ansvaret för undervisningen, planering (Lokal pedagogisk planering – LPP), genomförande, uppföljning (vilket inkluderar regelbunden återkoppling av resultat till elever och föräldrar). Personalen i respektive arbetslag är även rastvärd vid vissa tillfällen i veckan, syftet är att utveckla goda relationer med samtliga elever samt förebygga oacceptabla händelser/beteenden genom att aktivt röra sig i de miljöer eleverna vistas i under sina raster.

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!